Desktop version

Home arrow Business & Finance

  • Increase font
  • Decrease font


<<   CONTENTS   >>

Funding

This chapter has been prepared thanks to the support of a specific project of University Pardubice called SGS_2019_008 Support of scientific and presentation activities of students of the doctoral program History and the master program of Cultural History (Podpora vedeckych a prezentacnich aktivit studentu doktorskeho programu Historic a magisterskeho programu kulturni dejiny’).

References

Archival sources

Narodni archiv (NA), Ceske oddeleni dvorske komory (CDKM), IV- Cechy - 17/ 4-18/1, karton 37.

Narodni archiv (NA), Ceske oddeleni dvorske komory (CDKM), IV- Cechy - 18/ 1-2,1-3, karton 39.

Narodni archiv (NA), Ceske oddeleni dvorske komory (CDKM), IV- Cechy -K, karton 107.

Narodni archiv (NA), Ceske oddeleni dvorske komory (CDKM), IV- Cechy -P, karton 180.

Narodni archiv (NA), Nova manipulace (NM), sg. K35/4, karton 367.

Narodni archiv (NA), Nova manipulace (NM), sg. P 9/1, karton 592-6.

Narodni archiv (NA), Nova manipulace (NM), sg. P9/2. karton 597-603.

Narodni archiv (NA), Nova manipulace (NM), sg P9/11, karton 624.

Narodni archiv (NA), Nova manipulace (NM), sg. P26/1, karton 646-9.

Narodni archiv (NA), Stara manipulace (SM), sg. P 70/5-13, karton 1646.

Narodni archiv (NA), Stara manipulace (SM), sg. P 70/30, karton 1647. Narodni archiv (NA), Stara manipulace (SM), sg. P 100/51, karton 1707. Narodni archiv (NA), Stara manipulace (SM), sg. S 195/3-11, karton 2260-5. Statni oblastni archiv Zamrsk (SOA Zamrsk), Velkostatek Pardubice (Vs Pardubice), inv. c. 165-169, kniha 169-73.

Literature

Beranek, V. (2004). Osedle obyvatelsrvo na komornich panstvich Brandys nad Labem, Prerov nad Labem a Lysa nad Labem v predbelohorskem obdobi. In Svoboda, M., ed. Pax bello potior. Sborm'k venovany doc. PhDr. Rudolfu Andelovi, CSc. Liberec: Technicka univerzita v Liberci, pp. 115-25.

Beranek, V. (2005). Promeny dvoroveho hospodarstvi na komornich panstvich do prvm'ch let tricetilete valky (panstvi Brandys nad Labem, Prerov nad Labem a Lysa nad Labem). Casopis Ndrodniho muzea. Rada historickd, 174(1-2), pp. 23-55.

Cerny, V. (1930). Hospoddrske instrukce. Prehled zemedelskych dejin v dobe patrimonijntho velkostatku v XV.-XIX. stoleti. Praha: Näkladem Ceskoslovenske Akademie Zemedelske.

Hledikovä, Z., Janäk, J. & Dobes, J. (2005). Dejiny sprdvy v ceskych zemich od pocätkü statu po soucasnost. Praha: NLN.

Hochedlinger, M., Mata, P. & Winkelbauer, T., eds. (2019). Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie. Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen. Band 1, Teilband 1.-2. Wien: Böhlau Verlag.

Chocholäc, B. (2003). Sirotci truhlice. In Dvorak, T., Vlcek, R. & Vykoupil, L., eds. Mily Bore: profesoru Ctiboru Necasovi k jeho sedmdesdtynt narozenindm venuji prätele, kolegove a zäci. Brno: Historicky üstav AV ÖR: Historicky üstav FF MU: Matice moravskä, pp. 43-8.

Kalousek, J. (1905). Rädy selske a instrukce hospodärske, Archiv cesky XXII. Praha: Domestikälni fond krälovstvi Ceskeho.

Kohler, A. (2003). Ferdinand 1.1503-1564. Fürst, König und Kaiser. München: Verlag C. H. Beck.

Kubätovä, L. (1975). K otäzkäm üstredni a ceske zemske financni sprävy v 16. az 19. stoleti. Sbornik archivnich praci, 25(1-2). Praha: Archivni spräva Ministerstva vnitra CSR, pp. 95-142.

Maur, E. (1966). K utuzeni feudälnich vztahü na komornich statcich v dobe pobelohorske. In Fiala, Z., ed. Z ceskych dejin. Sbornik praci in memoriam prof, dr. Husy. Praha: Univerzita Karlova, pp. 151-69.

Maur, E. (1975). Cesky komorni velkostatek a trh v druhe polovine 17. stoleti. Sbornik historicky, 24, pp. 53-114.

Maur, E. (1976). Cesky komorni velkostatek v 17. stoleti. Pf ispevek k otäzce ‘druheho nevolnictvf v ceskych zemich. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia 59. Praha: Univerzita Karlova.

Pesäk, V. (1929). Hospodärstvi a spräva komornich panstvi v Cechäch za Maxmilliäna II. Casopis pro dejiny venkova, 16, pp. 58-68.

Pesäk, V. (1930). Dejiny krälovske ceske komory od roku 1527. Cäst 1. Zacätky organisace ceske komory za Ferdinanda I. Sbornik archivu ministerstva vnitra republiky Ceskoslovenske, 3. Praha: Archiv ministerstva vnitra republiky Ceskoslovenske.

Pesäk, V. (1933). Studie k dejinäm krälovske ceske komory, Sbornik archivu ministerstva vnitra republiky Ceskoslovenske, 6. Praha: Archiv ministerstva vnitra republiky Ceskoslovenske, pp. 66-178,116-34, 195-216,279-96.

Rüzkovä (Vlasäkovä), Z. (2013). Mezi kladivem a kovadlinou. Vrchnostensky aparät pardubickeho panstvi v letech 1560-1630. Master’s thesis. Univerzita Karlova v Praze.

Sebek, E, ed. (1990). Dejiny Pardubic I. Pardubice: Mestsky närodni vybor.

Siglovä, T. (2016). Dluhy a zadluzeni poddanskeho obyvatelstva na prikladu mestecek pardubickeho panstvi v 16. a 17. stoleti. Vychodoceske listy historicke, 35, pp. 35^19.

Stejskal, A. (1995). Nedoplatek a zpetnä dotace - sociälneekonomicke kategorie rozmberskych velkostatkü (1550-1611). Casopis Närodniho muzea v Praze. Rada historickä, 164(1-4), pp. 6-39.

Vlasâkovâ, Z. (2020). Defraudace jako neuralgickÿ bod ranë novovëké vrchnostenské politiky (nejenom) na pnkladu polabskÿch komorm'ch panstvf v 16. a prvni polovinë 17. stolen'. In Jilkovâ, M., Mackovâ, M. & Valovâ, E., eds. jak se u nâs podvâdélo: za monarchie i za republiky. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019, pp. 37-59.

Volf, M. (1947/1948). Krâlovsky dûchod a ùvër v 16. stolen. (Pnspëvek k historii ceskÿch stâtnîch financi). Ceskÿ casopis historickÿ, 48-9 (1947-1948), pp. 110-71.

Volf, M. (1980). Dvorskâ komora a ceské finance pred Bilou horou a po ni (1610-1640). Sborttik archivm'ch praci, 30(1), pp. 62-109.

 
<<   CONTENTS   >>

Related topics