Desktop version

Home arrow Business & Finance

  • Increase font
  • Decrease font


<<   CONTENTS   >>

Funding

The research was supported by the Faculty of Arts, Masaryk University.

References

Chocholäc, B. (1989). Zadluzenost a poddanske ddvky. Prispevek ke studiu socidlne-ekonomickych problemu poddanych v 2. polovine 16.av 1. polovine 17. stoletina zdklade rozboru pernstejnskych pozemkovych knih. Nepublikovanä diplomovä präce. Brno: Historicky üstav Filozoficke fakulty Masarykovy univerzity.

Chocholäc, B. (1990). K hospodarem poddanych na pernstejnskem panstvi' v druhe polovine 16. a v prvni polovine 17. stolen'. Casopis Matice moravske, 109, pp. 83-111.

Chocholäc, B. (1999). Selske penize. Sonda do financniho hospodarem poddanych na zdpadni Morave koncem 16. a v 17. stolen'. Brno: Matice moravskä.

Chocholäc, B. (2001). Poddansky liver na Morave v 16. a 17. stolen'. Cesky casopis historicky, 99, pp. 59-84.

Chocholäc, B. (2005). Güterpreise, Verschuldung und Ratensystem. Eine Fallstudie zu den finanziellen Transaktionen der Untertanen bei Besitzübertragungen in Westmähren im späten 16. und im 17. Jahrhundert, in Cerman, M. 8c Luft, R., eds. Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im “Alten Reich". Sozialgeschichtliche Studien zur Frühen Neuzeit, München, Oldenburg Verlag, pp. 89-125 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 99).

Chocholäc, B. (2007). Poddam' na venkove, in Borovsky, T. 8c Chocholäc, B. 8c Pumpr, P., eds. Pernze nervem spolecnosti. K financnim pomerüm na Morave od poloviny 14. do pocätku 17. stoleti. Brno: Matice moravskä, pp. 292-336.

Chocholâc, B. (2017), Gruntovm penize a vâlka. K majetkovym a financntm pomërùm poddanÿch na Moravë bëhem tricetileté vâlky, in Balcarovâ, J. & Kubû, E. & Sousa, J., eds., Venkov, rolnik a vâlka v ceskych zemich a na Slovensku v moderni dobë. Praha, Nârodnî zemëdëlské muzeum, s. p. o., pp. 127-33.

Holakovskÿ, M. (1993). Financnî hospodareni na selskÿch gruntech v predbëlohorskÿch jiznich Cechâch. Jihoceskÿ sbornik historickÿ, 62, pp. 70-92.

Janik, P. (2002). Poznâmky k hospodârskému postaveni obyvatel Bojkovic v 17. stoleti. Nepublikovanâ diplomovâ prâce. Brno: Historickÿ ûstav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Koumar, J. (2011). "... k velikému ztencem skrze vojâky a jinou vojenskou zbër tÿz statek prise!...” Odraz tricetileté vâlky v transfert! poddanskÿch nemovitosti na mëlnickém panstvi. Historie - Otâzky - Problémy, 3(1), pp. 77-91.

Koumar, J. (2011a). “Ma zaplaceno, zâdnému nie nedluzi...” Financnî aspekty majetkového transfert! poddanské nemovitosti na mëlnickém panstvi v 17. stolen'. Üsteckÿ historickÿ sbornik, 1, pp. 7-43.

Kostlân, A. (1985). Financnî' zhroucenî ve stredni Evropë na pocâtku tricetileté vâlky. Folia Historica Bohemica, 8, pp. 265-316.

Odehnal, P. (2007). Po spâleni mësta Klobouk. Hospodareni poddanÿch na jihovÿchodni Moravë ve stinu vâlecnÿch udâlosti 17. a pocâtku 18. stolen'. Nepublikovanâ disertacni prâce. Olomouc: Katedra historié Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Odehnal, P. (2011). “Pamëf se cinf, ze se penize gruntovm' pasiruji”. K hospodareni poddanÿch na vÿchodni Moravë v 17. a pocâtkem 18. stolen'. Vÿchodni Morava, 1, pp. 43-64.

Odehnal, P. (2013). Nad zlomkem gruntovm' knihy vsi Sanov z druhé poloviny 17. stoleti. Vÿchodni Morava, 3, pp. 19-35.

Petrân, J. (1964). Poddanÿ lid v Cechâch na prahu tricetileté vâlky. Praha: Ceskoslovenskâ akademie vëd.

Prochâzka, V. (1963). Ceskâ poddanskâ nemovitost v pozemkovÿch knihâch 16. a 17. stoleti. Praha: Nakladatelstvi Ceskoslovenské akademie vëd.

Siglovâ,T. (2017). Uvër a zadluzeniobyvatel mëstecek pardubického panstvi v 16. a 17. stoleti. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Stefanovâ, D. (2009). Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frÿdlant in Nordböhmen, 15S8-17S0. Wien-München: Verlag für Geschichte und Politik & Oldenburg Verlag. (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien, Band 34).

Valüsek, D. (1998). Zäkupnidrzba na Telcsku od konce 16. stoletido roku 1800 (na zâkladë rozboru pozemkovÿch knih vesnic Nevcehle, Strachonovice a Doupë). Nepublikovanâ diplomovâ prâce. Brno: Historickÿ ûstav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vanëk, P. (1997). Postaveni poddanÿch na boskovickém panstvi na konci 16. a v 1. poloviné 17. stoleti ve svëtle pozemkovÿch knih. Nepublikovanâ diplomovâ prâce. Brno: Historickÿ ûstav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Vohnickÿ, A. (2014). “Léta Pânë koupil jest dûm za sumu podroem...” Promëny ekonomickÿch a sociâlnich pomërû obyvatel mëstecka Drevohostice od konce 16. do zacâtku 18. stolen'. In Sbornik Stâtniho okresniho archiva Prerov. Prerov, pp. 49-61.

Vorel, P. (2000). Od prazského grose ke korunë ceské 1300-2000. Prûvodce dëjinami penëz v ceskÿch zemich. Praha: Rybka Publishers.

 
<<   CONTENTS   >>

Related topics