Desktop version

Home arrow Law arrow International Handbook of Juvenile Justice

Source

REFERENCES

Albrecht, H. J. (2013). Juvenile criminal law and justice in Germany—Accounting for trends in the German Juvenile Criminal Law System. In A. Sozuer (Ed.), 3rd International Crime and Punishment Film Festival. Juvenile Justice. Academic Papers (pp. 643-686), Istanbul.

Bojarski, T., Kruk, E., & Skr^towicz, E. (2014). Ustawa o postqpowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

Committee on the Rights of the Child. (2007). General Comment No. 10 (2007), Children’s rights in juvenile justice. Retrieved from http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC10_en.doc

Czarnecka-Dzialuk, B., Drapala, K., & Wi^cek-Duranska, A. (2011). Analizapostqpowan karnych oraz przed sqdem dla nieletnich o wybrane czyny karalne popelnione przez osoby w wieku 15-17 lat. Warsaw: Institute of Justice. Retrieved Dec 1, 2015, from http://www.iws.org.pl/pliki/files/ badania/raporty/raporty11/AR_Czarnecka-Dzialuk%20,Drapa%C5%82a,%20 Wi%C4%99cek-Dura%C5%84ska%20Analiza%20post%C4%99powa%C5%84%20_ nieletni_%202011.pdf

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. (2014). Report to the Polish Government on the visit to Poland carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 5-17 June 2013, Strasbourg. Retrieved from http://www.cpt.coe.int/docu- ments/pol/2014-21-inf-eng.pdf

Gierowski, J. K., Jaskiewicz-Obydzinska, T., Szaszkiewicz, M., Wach, E., & Cyboran, M. (2009). Modele przest^pczego zachowania nieletnich dziewczqt i chlopcow. In B. Gulla & M. Wysocka- Pleczyk (Eds.), Przestqpczosc nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy (pp. 51-68). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Glowny Urzqd Statystyczny (Central Statistical Office). (2014). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical Yearbook of the republic of Poland). Warsaw. Retrieved Nov 28, 2015, from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki- statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2014,2,9.html

Glowny Urzqd Statystyczny (Central Statistical Office). (2015). Maly Rocznik Statystyczny Polski (Concise Statistical Yearbook of Poland). Warsaw. Retrieved Nov 28, 2015, from http://stat.gov. pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny- polski-2015,1,16.html

Helsinki Foundation for Human Rights. (2014). Childrens rights behind bars. Human rights of children deprived of liberty: Improving monitoring mechanisms. Poland national report. Retrieved Dec 19, 2015, from http://www.childrensrightsbehindbars.eu/images/national-reports-2014/ POLAND%20FINAL%20REPORT.pdf

Jasinski, W., & Pietryka, A. (2014). Rzetelnosc post^powania w sprawach nieletnich w swietle badan. In: M. Szwast, K., Wisniewska, M. Wolny (Eds.), Rzetelnosc postqpowania w sprawach nieletnich, Warsaw: Helsinska Fundacja Praw Czlowieka. Retrieved Oct 28, 2015, from http:// www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/06/rzetelnosc_postepowania_w_sprawach_nieletnich. pdf

Kolakowska-Przelomiec, H. (1977). Przestqpczosc i nieprzystosowanie spoleczne nieletnich w gene- zieprzestqpczosci doroslych. Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Kolakowska-Przelomiec, H. (1978). Srodowisko rodzinne w swietle badan kryminologicznych. In J. Jasinski (Ed.), Zagadnienia nieprzystosowania spolecznego i przestqpczosci w Polsce (pp. 319343). Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Kolakowska-Przelomiec, H., & Wojcik, D. (1993). Idee Konwencji Praw Dziecka a Ustawa o post^powaniu w sprawach nieletnich. In J. Binczycka (Ed.), Prawa dziecka—deklaracje i rzeczywistosc (pp. 33-50). Warsaw: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Kolakowska-Przelomiec, H., Ostrihanska, Z., Kossowska, A., Wojcik, D., Krawczyk, J., Rzeplinska, I., et al. (1994, June 24). Nieletni do wi^zienia?, Rzeczpospolita 145. Retrieved from http://archiwum.rp.pl/artykul/18630-Nieletni-do-wiezienia.html

Komenda Glowna Policji. (2014). Przestqpczosc nieletnich w latach 1990-2013. Retrieved Nov 28, 2015, from http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-nieletni/50256,dok. html

Korcyl-Wolska, M. (2004). Postqpowanie w sprawach nieletnich. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Kossowska, A. (2007). Przest^pczosc i zachowania dewiacyjne wspolczesnej mlodziezy polskiej (badania typu self-report). Archiwum Kryminologii, 28, 219-226.

Lopatka, A. (1993). Konwencja Praw Dziecka w Polsce. In J. Binczycka (Ed.), Prawa dzieckadeklaracje i rzeczywistosc (pp. 15-32). Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Makarewicz, J. (1938). Kodeks karny z komentarzem. Lwow: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Ministerstwo Sprawiedliwosci (Ministry of Justice). (2015a). Wydzial Statystycznej Informacji Zarzqdczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich. Nieletni—prawomocne orzeczenia w latach 2003-2014. Retrieved Nov 16, 2015, from http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opracowania-wieloletnie/

Ministerstwo Sprawiedliwosci (Ministry of Justice). (2015b). Wydzial Statystycznej Informacji Zarzqdczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich. Nieletni wg orzeczonych srodkow prawomocne orzeczenia w latach 2008-2014. Retrieved Nov 16, 2015, from http://isws.ms.gov.pl/ pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/

Ministerstwo Sprawiedliwosci (Ministry of Justice). (2015c). Mediacje w sprawach nieletnich w latach 2004-Ip. 2015 r. Retrieved Dec 20, 2015, from http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opracowania-wieloletnie/

Ministerstwo Sprawiedliwosci (Ministry of Justice). (2015d). Centralny Zarzqd Sluzby Wi^ziennej. Roczna informacjastatystycznaza rok2014. Retrieved Dec 10, 2015, from http://sw.gov.pl/Data/ Files/001c169lidz/rok-2014.pdf

Ostrihanska, Z. (1978a). Problem nieprzystosowania spolecznego u mlodziezy. In J. Jasinski (Ed.), Zagadnienia nieprzystosowania spolecznego i przestqpczosci w Polsce (pp. 299-317). Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Ostrihanska, Z. (1978b). Psychologiczne determinanty niedostosowania spolecznego i przest^pczosci. In J. Jasinski (Ed.), Zagadnienia nieprzystosowania spolecznego iprzestqpczosci w Polsce (pp. 379-408). Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Rodak, M. (2009). Mi^dzywojenna polska debata kryminologiczna—Poszukiwanie spolecznych przyczyn przest^pczosci i sposobow jej zwalczania. Archiwum Kryminologii, 31, 101-145.

Rode, M. (2009). Charakterystyka wybranych cech psychicznych nieletnich dziewczqt. In B. Gulla & M. Wysocka-Pleczyk (Eds.), Przestqpczosc nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawcaprzemocy (pp. 85-99). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Rzeplinska, I. (2009). Sylwetki spoleczne nieletnich—Pozniejszych doroslych sprawcow przest^pstw. Archiwum Kryminologii, 29-30, 409-415.

Rzeplinska, I. (2011). Nieletni w spoleczenstwie. Obraz nieletnich sprawcow czynow karalnych dawniejszych i wspolczesnych. In B. Stando-Kawecka & K. Krajewski (Eds.), Problemy penolo- gii i praw czlowieka na poczqtku XXI stulecia. Ksiqga poswiqcona pamiqci Profesora Zbigniewa Holdy (pp. 669-680). Warsaw: Wolters Kluwer.

Siemaszko, A. (2000). Crime and criminal policy in Poland: A look back and into the future. In A. Siemaszko (Ed.), Crime & law enforcement in Poland on the threshold of the 21 century (pp. 15-25). Warsaw: Oficyna Naukowa.

Sienkiewicz, Z. (1988). Sporne kwestie wokol poj^cia demoralizacji i nieprzystosowania spolecznego. In T. Bojarski (Ed.), Postqpowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie srodkow wychowawczych ipoprawczych (pp. 166-183). Lublin: Uniwersytet Marii-Curie Sklodowskiej.

Stando-Kawecka, B. (1993). Charakter prawny zakladu poprawczego w kodeksie karnym z 1932 r. Przeglqd Wiqziennictwa Polskiego, 4-5, 3-16.

Stando-Kawecka, B. (2015). Juvenile justice in Poland. In F. E. Zimring, M. Langer, & D. S. Tanenhaus (Eds.), Juvenile justice in global perspective (pp. 291-326). New York: New York University Press.

Stando-Kawecka, B., & Deszynska, J. (2013). Restorative justice in Poland. In A. Pitsela & E. Symeonidou-Kastanidou (Eds.), Restorative justice in criminal matters. Comparative research in 11 European countries (pp. 187-212). Athens-Thessalonica: Sakkoulas.

Stando-Kawecka, B., & Krajewski, K. (2010). Polen. In F. Dunkel, T. Lappi-Seppala, C. Morgenstern, & D. van Zyl Smit (Eds.), Kriminalitat, Kriminalpolitik, strafrechtliche SanktionspraxisundGefangenenratenimeuropaischen Vergleich (pp. 691-733). Monchengladbach: Forum Verlag Godesberg.

Stando-Kawecka, B., & Kusztal, J. (2015). Procedural complexity within a welfare approach. Country report Poland. In M. Panzavolta, D. de Vocht, M. van Oosterhout, & M. Vanderhallen (Eds.), Interrogating young suspects: Procedural safeguards from a legal perspective (pp. 313368). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.

Stando-Kawecka, B., & Kusztal, J. (2016). Poland: Empirical findings. In M. Vanderhallen, M. van Oosterhout, M. Panzavolta, & D. de Vocht (Eds), Interrogating young suspects: Procedural safeguards from an empirical perspective (pp. 267-304). Cambridge: Intersentia.

Stawicki, R. (2011). Prawa i wolnosci obywatelskie w Polscepo 1918 r. w swietle rozwiqzan konsty- tucyjnych—zarys historyczno-prawny. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji. Retrieved Nov 18, 2015, from http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/25/plik/ ot-607.pdf

Taracha, A. (1988). Udzial organow scigania w post^powaniu w sprawach nieletnich (w post^powaniu przygotowawczym). In T. Bojarski (Ed.), Postqpowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie srodkow wychowawczych ipoprawczych (pp. 118-129). Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej.

Wieczorek, L. (2006). Przestqpczosc i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Katowice: “Slqsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe.

Wojcik, D. (1978). Srodowisko szkolne a nieprzystosowanie spoleczne i przest^pczosc mlodziezy. In J. Jasinski (Ed.), Zagadnienia nieprzystosowania spolecznego i przestqpczosci w Polsce (pp. 345-366). Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich.

Wozniakowska, D. (2007). Przest^pczosc nieletnich dziewczqt. Archiwum Kryminologii, 28, 375-387.

Wysocka-Pleczyk, M. (2009). Wst^p. Oblicza przest^pczosci nieletnich. In B. Gulla & M. Wysocka- Pleczyk (Eds.), Przestqpczosc nieletnich. Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy (pp. 7-8). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Barbara Stando-Kawecka is Professor of Law at the Department of Penal Executive Law in Faculty of Law, Jagiellonian University in Krakow (Poland). She graduated in special pedagogy and law from the Jagiellonian University. At the same institution she obtained her PhD and defended her habilitation thesis. Her main research interests focus on criminal policy, juvenile law, prison systems, and penitentiary policy. She teaches master courses in penal executive law and juvenile law and is author (coauthor) of publications in these fields. Her past publications include chapters on juvenile justice system in Poland (in Juvenile Justice in Global Perspective, 2015 and Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective, 2015) and long-term prisoners in Poland (in Long-Term Imprisonment and Human Rights, 2014). In the last years she took part in several international research projects concerning juvenile justice, restorative justice, and prison systems.

 
Source
Found a mistake? Please highlight the word and press Shift + Enter  
< Prev   CONTENTS   Next >